Navigace

Obsah

Bratronice jsou vesnice a obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, asi 30 kilometrů západně od Prahy. Žije zde 915 obyvatel. Součástí obce je také vesnice Dolní Bezděkov, k části Bratronice náležejí i samoty Mostecký a Roučmídův mlýn s chatovým pásmem podél říčky Loděnice. Vesnice se nachází při silnici II/201 mezi Bělčí a Horním Bezděkovem, na hranici chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a přírodního parku Povodí Kačáku. Její existence je doložena od 13. století, kdy ležela na lovecké cestě z Prahy na Křivoklát.

Název

Pojmenování obce je odvozeno od přivlastnění vsi Bratroňům. Samotný název se měnil od Bratronicih (používaného od roku 1227), přes Bratronicz (1352), Bratczicz (1367), Brattrzicz (1369) k Bratronicz (užívané v letech 1399–1405). Název obce je uváděn v množném čísle ženského rodu (tedy „ty Bratronice“).

Historie

Obec leží na starodávné lovecké cestě, která vedla z Prahy do Zbečna a odtud pokračovala dále až na hrad Křivoklát. Touto cestou putovali čeští panovníci se svojí družinou, když v lesích kolem křivoklátského hradu pořádali hony a štvanice na zvěř. Důkazem toho jsou dva dochované milníky na zahradě sokolovny a u fotbalového hřiště.

První obyvatelé obce pocházeli z rodu Bratroniců a sídlili v místech, kde dnes stojí cihelna. Dokládají to vykopávky, které v těchto místech archeologové našli. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1228, kdy je uvedena v soupisu jmění ženského benediktinského kláštera svatého Jiří na Pražském hradě. Ves náležela ke zbečenskému újezdu a s ním se dostala k hradu Křivoklátu.

Již ve 14. století získala obec právo zákupní. Místní svobodní osadníci tak mohli volně disponovat se svým majetkem a mohli ho tak prodat nebo se odstěhovat. Za to odváděli panovníkovi poplatek ve formě peněz nebo obilí. Protože ale král vždy neměl na zaplacení svých dluhů, hradil své dluhy přenecháváním obcí. Tak také roku 1460 panovník Jiří z Poděbrad přenechal Bratronice spolu s okolními sídly (Žilinou, Novým Strašecím či Unhoští) Bořivoji mladšímu z Lochovic. Ten v té době vlastnil i hrad Okoř.

Dalšími majiteli Bratronic byli páni z Donína, kteří je získali díky sňatkům a jako dědictví. V roce 1555 obec vlastnil Ferdinand I. Habsburský. Protože neměl na splacení dluhu Bořitům z Martinic, zastavil jim Bratronice. Hned následujícího roku však své závazky splatil a obec se panovníkovi navrátila zpět. Majitelem obce se následně stal Albrecht z Valdštejna a pak též Fürstenbergové.

Pamětihodnosti

Bratronice

V obci je celkem sedm objektů chráněných jako kulturní památky a jeden památný strom.Z budov je chráněný pozdně barokní jednolodní Kostel Všech Svatých. U kostela roste památná Bratroňská lípa.

kk

Zachovalý venkovský ráz mají linie usedlostí po obou stranách návesního pásma. Památkově chráněné jsou však pouze venkovská usedlost čp. 10, nacházející se severně od požární nádrže, a venkovský dům čp. 26 v západní části vsi.

Dále jsou památkově chráněné dva smírčí kříže (milníky), jeden u sokolovny a druhý při silnici do Bělče.

milník

Severovýchodně od vsi v areálu cihelny jsou chráněné archeologické nálezy zaniklé původní vsi.

Od roku 1997 je památkově chráněn také jediný zachovaný bunkr na území obce, na hranici obou jejích katastrálních území u mostku přes Loděnický potok.

b

 

Dolní Bezděkov

V obci najdeme dvě sakrální památky – kříž a kapličku

Výklenková kaplička Panny Marie byla postavena roku 1846. Zvon na této kapličce je též z roku 1846.

k

Kříž se tyčí na kopci Kluk nad Bezděkovem, vysvěcený byl v roce 1894. Od kříže je velice pěkný rozhled do kraje.

Pár metrů za obcí, u silnice na Horní Bezděkov, roste památný "Hamouzův dub", který pamatuje několik století. Zajímavý je také umělý válcový mlýn Josefa Pokorného na návsi s pamětní deskou A. Neustupové.

mlýn