Navigace

Obsah

 

kqanalizace

   Kanalizační řád řeší podmínky vypouštění odpadních vod pro obce Běleč a Bratronice s místní částí Dolní Bezděkov. Jádrem jednotného systému je stoková síť obce Bratronice, která vznikla postupně od roku 1997 do roku 2007.

   Konečná podoba veřejné kanalizace s ČOV Bratronice pochází z let 2004 – 2007, kdy byly realizovány stokové sítě Běleč a Dolní Bezděkov propojené přes čerpací stanice s ČOV Bratronice. V současné době je odkanalizováno asi 92% obyvatel.

   Obce Běleč a Bratronice s místní částí Dolní Bezděkov jsou situovány při západní hranici CHKO Křivoklátsko, východně od vodní nádrže Klíčava. Krajinný ráz je charakteristický dynamickým reliéfem Křivoklátské vrchoviny s nadmořskými výškami okolo 350 – 440 m.n m. Průměrné srážky dosahují ročního úhrnu mírně nad 500 mm s průměrnou roční teplotou 6 – 7°C.

    Splaškové vody v j jednotné kanalizační sítě jsou přivedeny na ČOV Bratronice 2100 EO a po vyčištění jsou vypouštěny do recipientu Loděnice (Kačák).

      ČOV zabezpečuje čištění splaškových odpadních vod produkovaných v obcích Bratronice, Běleč a Bolní Bezděkov, které jsou přivedeny na ČOV jednotnou kanalizací s výtlačnými řády V1 a V2. Z obce Běleč jsou odpadní vody přivedeny do kanalizačního řádu obce Bratronice pomocí čerpací stanice. Z obce Bratronice jsou odpadní vody přiváděny na 4OV gravitační kanalizací. Z nemovitostí, které nejsou připojeny na kanalizační řád, jsou odpadní vody přiváženy fekavozy. K tomuto účelu je do technologie zařazena jímka na fekálie.

 

kqanalizace

 

POPLATKY  NA   ROK  2021

STOČNÉ :     120,- Kč na osobu na měsíc – osoby zdržující se trvale v nemovitosti

                              60,- Kč na osobu na měsíc – rekreační pobyt

 

Termín úhrady:  do 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12. 2019 lze zaplatit najednou či  měsíčně

Převodem                                               

Platba poplatků za stočné na účet Svazku obcí 107-8965870287/0100. Vždy uvádějte variabilní symbol číslo popisné případně evidenční.

V hotovosti 

Úřední hodiny:

Obecní úřad Bratronice pondělí a středa dopoledne 8.00 - 12.00

                                                                                             odpoledne 14.00 - 17.00 hodin.