Obsah

 

kqanalizace

   Kanalizační řád řeší podmínky vypouštění odpadních vod pro obce Běleč a Bratronice s místní částí Dolní Bezděkov. Jádrem jednotného systému je stoková síť obce Bratronice, která vznikla postupně od roku 1997 do roku 2007.

   Konečná podoba veřejné kanalizace s ČOV Bratronice pochází z let 2004 – 2007, kdy byly realizovány stokové sítě Běleč a Dolní Bezděkov propojené přes čerpací stanice s ČOV Bratronice. V současné době je odkanalizováno asi 92% obyvatel.

   Obce Běleč a Bratronice s místní částí Dolní Bezděkov jsou situovány při západní hranici CHKO Křivoklátsko, východně od vodní nádrže Klíčava. Krajinný ráz je charakteristický dynamickým reliéfem Křivoklátské vrchoviny s nadmořskými výškami okolo 350 – 440 m.n m. Průměrné srážky dosahují ročního úhrnu mírně nad 500 mm s průměrnou roční teplotou 6 – 7°C.

    Splaškové vody v j jednotné kanalizační sítě jsou přivedeny na ČOV Bratronice 2100 EO a po vyčištění jsou vypouštěny do recipientu Loděnice (Kačák).

      ČOV zabezpečuje čištění splaškových odpadních vod produkovaných v obcích Bratronice, Běleč a Bolní Bezděkov, které jsou přivedeny na ČOV jednotnou kanalizací s výtlačnými řády V1 a V2. Z obce Běleč jsou odpadní vody přivedeny do kanalizačního řádu obce Bratronice pomocí čerpací stanice. Z obce Bratronice jsou odpadní vody přiváděny na 4OV gravitační kanalizací. Z nemovitostí, které nejsou připojeny na kanalizační řád, jsou odpadní vody přiváženy fekavozy. K tomuto účelu je do technologie zařazena jímka na fekálie.

 

kqanalizace